Cliënten

Veel cliënten vinden het prettig om in een groene omgeving zorg te ontvangen en binnen de eigen mogelijkheden actief aan de slag te zijn.

Via het overzicht van bij SZZ aangesloten zorgboerderijen vindt u informatie per zorgboerderij. Wilt u specifieke informatie over de mogelijkheden van een zorgboerderij dan kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen.

Bekostiging van de zorg

Wanneer u een indicatie van het CIZ heeft ontvangen of een beschikking van uw gemeente dan kunt u met uw zorgvraag bij SZZ terecht. SZZ wordt bekostigd vanuit de Wlz of door de gemeenten via de Wmo en Jeugdwet. Toch wordt ook van u een eigen bijdrage verwacht. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet. Hebt u vragen over bijvoorbeeld de beschikking van het CAK, kijk dan voor meer informatie op www.hetcak.nl.

Medezeggenschap

Als cliënt van SZZ kunt u meepraten over de zorg die u op de zorgboerderij ontvangt, dit is bij wet zo geregeld. Het is dus een recht! Alle SZZ zorgboerderijen werken met het keurmerk Landbouw & Zorg of het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). De zorgboerderij kan u nader informeren over de mogelijkheden. Op SZZ niveau is de medezeggenschap van cliënten geregeld binnen het cliëntenpanel

Word lid van het cliëntenpanel

Wij zijn op zoek naar leden voor ons cliëntenpanel. Heeft u belangstelling? In de folder vindt u meer informatie.

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de geboden zorg of dat u van mening bent dat u niet netjes behandeld wordt door de zorgboerderij. U kunt hierover een klacht in dienen.
Meer informatie: Klachtenprocedure.

Vertrouwenspersoon

Als u van mening bent dat uw klacht niet goed wordt afgehandeld of u graag ondersteuning wenst voor het indienen van een klacht, dan kunt u hiervoor terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Soms kan het ook zijn dat u geen klacht wilt indienen maar ondersteuning wenst voor een bemiddelingsgesprek. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Cliënttevredenheid

Voorheen voerde iedere zorgboerderij een eigen meting uit, de resultaten hiervan zijn opgenomen in de jaarverslagen van iedere zorgboerderij. Omdat echter deze metingen verschillend gebeuren was het niet mogelijk een eenduidig beeld te rapporteren van SZZ als geheel. De zorgboerderijen van SZZ gaan met ingang van 2017 op uniforme wijze de tevredenheid van de cliënten meten alsmede de resultaten van de zorg.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend is een applicatie waarin de cliënt zelf aangeeft wat hij graag wil leren of bereiken op de zorgboerderij. Op basis hiervan wordt een zorgplan samengesteld. Wanneer een cliënt al wat langer in zorg is dan wordt aan hem/haar gevraagd te scoren op hetgeen hij zelf vindt wat is bereikt en wat hij/zij van de geboden zorg vindt.

Meer informatie over Vanzelfsprekend: resultaatmeetgroep.nl

Binnen Vanzelfsprekend zijn vragenlijsten opgenomen voor alle doelgroepen en leeftijdsniveaus. Een cliënt kan zijn/haar eigen resultaten monitoren binnen de applicatie. Naast verantwoording aan gemeenten en zorgkantoren dient het gebruik van Vanzelfsprekend bij te dragen aan beleidsontwikkeling ten behoeve van de kwaliteit op de zorgboerderij. SZZ heeft hier een sturende rol in.

Afgelopen jaar is in samenwerking met het cliëntenpanel een beeld gecreëerd ten aanzien van de beleving van cliënten op de zorgboerderij. Het rapport vindt u op de pagina Cliëntenpanel. Nieuwe rapportages worden aan het einde van het jaar opgemaakt en vindt u op deze pagina van onze website.