Situatie-update zorgboerderijen omtrent het coronavirus

30 november 2021

Maatregelen SZZ omtrent coronavirus

Beste relatie,

Vanuit SZZ hebben wij sinds medio maart 2020 diverse maatregelen genomen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Op deze wijze heeft SZZ een bijdrage willen leveren aan het beperken van de gevolgen van het coronavirus en daarmee de belasting van alle medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen.

Dit document is een update van de versie die is uitgebracht op 4 juni 2021. In deze versie geven we een verdere toelichting op de continuïteit van zorg en beschrijven we tevens hoe SZZ omgaat met de coronamaatregelen en de situatie hieromtrent in Nederland. Ook nu sluiten we af met een oproep aan onze opdrachtgevers: de gemeenten en zorgkantoren.

Zorgboerderijen open, conform richtlijnen RIVM

Conform de eerder gecommuniceerde routekaart voor ‘mensen met een kwetsbare gezondheid’, zijn de zorgboerderijen van SZZ regulier geopend en is de zorg maximaal opgeschaald binnen de RIVM-richtlijnen. Daarbinnen zijn de zorgboerderijen uitstekend in staat om de zorg passend en adequaat vorm te geven.
Daardoor kunnen de zorgboerderijen, ook binnen de nog huidige maatregelen en alertheid voor mensen met een kwetsbare gezondheid, kwalitatief hoogstaande zorg blijven geven aan onze cliënten.

Omdat de maatregelen en gezondheidsrisico’s niet voor alle doelgroepen en voor alle zorgvormen gelijk zijn, is maatwerk geboden. Wanneer de situatie hierom vraagt zal, in samenspraak met Wmo/Jeugd-consulenten en casemanagers, een alternatieve vorm van zorg worden gevonden. Waarbij onze zorgboerderijen voor álle cliënten staan voor zorgcontinuïteit.

Het landelijke beeld van de toenemende aantallen Covid-19 besmettingen is helaas ook op onze zorgboerderijen merkbaar. Daardoor zijn er situaties waarin zij geconfronteerd worden met hieraan gerelateerde, plotselinge uitval van medewerkers en/of cliënten en in uiterste gevallen advies van GGD om tijdelijk geen cliënten op locatie te ontvangen. Ook in die situaties nemen de zorgboerderijen hun verantwoordelijkheid en houden intensief contact met cliënten, direct betrokkenen en consulenten.

Alertheid

Binnen SZZ blijven wij de landelijke en lokale ontwikkelingen betreft de coronamaatregelen nauwgezet volgen. Hierdoor kunnen wij onze zorgboerderijen faciliteren in de juiste informatie en de besluitvorming van de diverse overheden monitoren. Wanneer de situatie hierom vraagt kan snel geschakeld worden om de zorg voor cliënten binnen een mogelijk veranderde situatie te kunnen continueren.

Op basis van de snel opvolgende informatie rondom boostervaccinaties voor zorgmedewerkers en cliënten spant SZZ zich in om haar zorgboerderijen van actuele en heldere informatie te voorzien. Uit de respons die wij hierop krijgen maken wij op dat de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers van zorgboerderijen groot is.

Landelijk blijft SZZ deelnemen aan overleggen met collega-organisaties om op deze wijze gebruik te kunnen maken van ons landelijk netwerk om samenwerking en afstemming te bevorderen. Vanuit deze overleggen wordt via onze landelijke brancheorganisatie, de Federatie Landbouw en Zorg, input en feedback gegeven aan VWS, ZN, VNG en het Ketenbureau iSociaal Domein.

Financiering en verantwoording

De zorgkantoren en deels ook gemeenten zijn in 2020 en begin 2021 helder geweest in de wijze waarop zij de financieringscontinuïteit samen met de zorgaanbieders wilden realiseren. Wij waarderen de doortastendheid waarmee deze partijen hebben opgetreden in onzekere tijden en het vertrouwen dat ze daarmee uitspraken in de zorgaanbieders. Hierdoor konden wij garant staan voor zorgcontinuïteit naar onze kwetsbare zorgvragers.

Zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders hebben elkaar steeds gevonden in de prioriteit voor zorg aan kwetsbare burgers. Wij vragen u om vanuit dit uitgangspunt zorgaanbieders te blijven ondersteunen in deze wederom onzekere tijd. Dit kunt u doen door hen de ruimte en het vertrouwen te geven om de zorg te continueren, passend bij de zorgvraag en binnen de kaders van de geldende maatregelen. Daarbij kan het voorkomen dat de zorg op een andere wijze wordt ingericht dan voorafgaand aan de coronacrisis het geval was. En er bovendien innovaties voortkomen uit de gedwongen andere manier van werken. SZZ zet zich ervoor in om geleerde lessen blijvend in te zetten, ten gunste van de zorg voor onze cliënten. Wij nodigen onze opdrachtgevers uit ditzelfde te doen.

Als zorgaanbieder hebben wij te maken met een veelheid aan opdrachtgevers en daarmee contracten en financieringsvormen. Wij leggen graag verantwoording af, maar roepen met name gemeenten op om op eenduidige wijze landelijke protocollen en aanwijzingen ten uitvoer te brengen. Zowel in deze periode van aangescherpte maatregelen als in de hopelijk toekomstige weg ‘terug naar normaal’.

Afsluitend

Alle zorgboerderijen zijn bereikbaar en kunnen al uw zorggerelateerde vragen beantwoorden. U kunt de medewerkers van SZZ bereiken via ons zorgloket; contact.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Zorg goed voor uzelf.

 

Met vriendelijke groet,

Maurice van Valkenburg
Directeur-bestuurder SZZ

 

Dit bericht downloaden als PDF (180 kB)