Situatie update zorgboerderijen omtrent het Coronavirus

Maatregelen SZZ omtrent Corona-virus

Beste relatie,

Vanuit SZZ hebben wij diverse maatregelen genomen omtrent de uitbraak van het Corona-virus. Op deze wijze proberen wij een bijdrage te leveren aan het beperken van de gevolgen van het Coronavirus en daarmee de belasting van alle medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen.

Crisisteam

Binnen SZZ is een crisisteam ingericht die de landelijke en lokale ontwikkelingen nauwgezet volgt. Middels dit crisisteam kunnen wij onze zorgboerderijen faciliteren in de juiste informatie en de besluitvorming van de diverse overheden monitoren. Ook landelijk neemt SZZ deel aan een crisisberaad met collega-organisaties om op deze wijze gebruik te kunnen maken van ons landelijk netwerk en samenwerking te bevorderen.

Sluiting zorgboerderij

Met ingang van 16 maart zijn onze zorgboerderijen (dagbesteding, logeren en begeleiding) gesloten. Geen lichtvaardig besluit, aangezien voor veel van onze cliënten de zorgboerderij een noodzakelijk onderdeel van hun leven is. Maar ook omdat voor onze zorgondernemers hierdoor een onzekere fase aanbreekt. Het belang om een bijdrage te leveren aan een beperking van de gevolgen van het Coronavirus staat echter voorop.

De sluiting duurt in ieder geval tot en met 6 april, maar is afhankelijk van landelijke besluitvorming waardoor de sluiting ook langer kan duren. U wordt daarover vanzelfsprekend geïnformeerd, maar houdt u ook onze website in de gaten.

Dat de zorgboerderij gesloten is wil niet zeggen dat er geen zorg geleverd wordt. De woonzorg op onze zorgboerderijen gaat gewoon door. Uiteraard conform alle geldende richtlijnen die inmiddels als bekend verondersteld mogen worden.

Daarnaast staan onze zorgboerderijen in nauw contact met cliënten, mantelzorgers, ouders en kinderen. Op deze wijze wordt een vinger aan de pols gehouden en zijn we van elke cliënt op hoogte van zijn of haar situatie. In samenspraak met Wmo-consulenten, casemanagers en jeugdprofessionals proberen de hulpverleners op de zorgboerderij preventief op te treden om escalatie in de thuissituatie te voorkomen. De zorg wordt nu op afstand geboden. De invulling hiervan is afhankelijk van de doelgroep en zorgzwaarte.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het noodzakelijk is dat cliënten alsnog naar de zorgboerderij of een andere passende locatie komen waar ze één op één ondersteuning krijgen. Tijdens deze ondersteuning worden alle adviezen van het RIVM strikt opgevolgd. Immers veiligheid staat voorop.

Financiering

De wijze waarop nu zorg geleverd wordt laat zich niet vangen in productcodes of het berichtenverkeer. SZZ staat dan ook positief tegenover de intenties van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de nu niet geleverde zorg door te financieren. Hiermee beoogt men dat er na de Coronacrisis nog een zorglandschap staat waarop onze kwetsbare cliënten terug kunnen vallen. Wij roepen gemeenten en zorgverzekeraars op om deze intenties snel om te zetten in concrete maatregelen.

Wijzigen van beschikkingen tijdens de crisis

Nu de zorg door veel zorgaanbieders anders ingeregeld wordt zien wij een toename in aanvragen om beschikkingen en indicaties te wijzigen. Hiermee beogen zorgaanbieders financiën veilig te stellen nu zij op een andere manier zorg moeten bieden en zich daardoor geconfronteerd zien met extra kosten. In de crisis waarin we nu zitten past dat niet.

Wij roepen gemeenten, zorgaanbieders en indicatiestellers op om in deze fase terughoudend te zijn in het wijzigen van beschikkingen en indicaties naar aanleiding van de Corona-crisis. Dit brengt onrust mee voor cliënten, maar ook binnen de samenwerking met andere zorgaanbieders. Zeker als straks weer moet worden gecorrigeerd naar de oorspronkelijke indicaties, dat zijn onnodig administratieve lasten. De voorgenomen maatregelen van de VNG en ZN zouden voldoende moeten zijn om extra inzet en gemiste omzet te compenseren.

Versnippering Sociaal Domein

We realiseren ons dat ook gemeenten zich met een enorme uitdaging geconfronteerd zien. Deze crisis is nieuw en iedereen begeeft zich op onontgonnen en onbekend terrein. Wij pleiten echter wel voor meer eenduidig beleid. Daar waar de Zorgverzekeraars Nederland voornemens zijn om soepeler met verantwoording om te gaan zien wij bij gemeenten een tegengestelde houding. We ontvangen een diversiteit aan formulieren en verzoeken om de huidige invulling van zorg te registreren of te beschrijven, aantallen Corona-patiënten op te geven, etc. In een situatie waarin het alle “hens aan dek” is zouden deze werkzaamheden nu geen prioriteit moeten hebben en zou vertrouwd moeten worden op de professionaliteit van de zorgaanbieders.

Wij leggen graag verantwoording af maar roepen gemeenten op om in deze fase enige terughoudendheid te betrachten, dan wel één lijn met elkaar te trekken. Daar waar de ene gemeente besluit dat dagbestedingen moeten sluiten, voert een andere gemeente de druk op om de zorg vooral te continueren. De versnippering in het Sociaal Domein komt op deze wijze wel heel evident naar boven.

Afsluitend

Wij uiten waardering voor al onze zorgboerderijen die zich, binnen de beperkingen die er zijn, maximaal voor hun cliënten blijven inzetten.

Alle zorgboerderijen zijn bereikbaar en kunnen al uw zorg-gerelateerde vragen beantwoorden. U kunt de medewerkers van SZZ bereiken via ons zorgloket.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Zorg goed voor uzelf.

 

Met vriendelijke groet,

Maurice van Valkenburg
Directeur-bestuurder

Deze brief downloaden als PDF (307 kB)