Situatie-update zorgboerderijen omtrent het coronavirus

29 september 2020

Maatregelen SZZ omtrent coronavirus

Beste relatie,

Vanuit SZZ hebben wij vanaf half maart diverse maatregelen genomen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Op deze wijze hebben wij een bijdrage willen leveren aan het beperken van de gevolgen van het coronavirus en daarmee de belasting van alle medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen.

Dit document is een update van de versie die is uitgebracht op 7 juli 2020. In deze versie geven we een verdere toelichting op de continuïteit van zorg en beschrijven we tevens hoe SZZ omgaat met de coronamaatregelen en de situatie hieromtrent in Nederland. Ook nu sluiten we af met een oproep aan onze opdrachtgevers: de gemeenten en zorgkantoren.

Zorgboerderijen open, conform richtlijnen RIVM

Conform de eerder gecommuniceerde routekaart voor ‘mensen met een kwetsbare gezondheid’, zijn de zorgboerderijen van SZZ sinds juni regulier geopend en is de zorg maximaal opgeschaald binnen de RIVM-richtlijnen. Daarbinnen zijn de zorgboerderijen uitstekend in staat om de zorg passend en adequaat vorm te geven.
Daardoor kunnen de zorgboerderijen, ook binnen de aangescherpte maatregelen die op 28 september zijn aangekondigd, de zorg blijven continueren en ontvangen cliënten juist in tijden als deze de zorg die ze zo hard nodig hebben.

Omdat de maatregelen en gezondheidsrisico’s niet voor alle doelgroepen en voor alle zorgvormen gelijk zijn, is maatwerk geboden. Wanneer de situatie hierom vraagt zal, in samenspraak met Wmo-consulenten en casemanagers, een alternatieve vorm van zorg worden gevonden. Waarbij onze zorgboerderijen voor álle cliënten staan voor zorgcontinuïteit.

Alertheid

Binnen SZZ blijven wij de landelijke en lokale ontwikkelingen betreft de coronamaatregelen nauwgezet volgen. Hierdoor kunnen wij onze zorgboerderijen faciliteren in de juiste informatie en de besluitvorming van de diverse overheden monitoren. Wanneer de situatie hierom vraagt kan snel geschakeld worden om de zorg voor cliënten binnen een mogelijk veranderde situatie te kunnen continueren.

Ook landelijk blijft SZZ deelnemen aan overleggen met collega-organisaties om op deze wijze gebruik te kunnen maken van ons landelijk netwerk om samenwerking en afstemming te bevorderen. Vanuit deze overleggen wordt via onze landelijke brancheorganisatie input en feedback gegeven aan VWS, ZN, VNG en iSociaal Domein.

Financiering en verantwoording

Veruit de meeste zorgkantoren en gemeenten zijn in de afgelopen maanden helder geweest in de wijze waarop zij de financieringscontinuïteit samen met de zorgaanbieders wilden realiseren. Wij waarderen de doortastendheid waarmee deze partijen op hebben getreden in onzekere tijden en het vertrouwen wat ze daarmee uitspraken in de zorgaanbieders. Hierdoor konden wij garant staan voor zorgcontinuïteit naar onze kwetsbare zorgvragers.

Wij doen hierbij de oproep om, ook nu de situatie rondom het coronavirus in Nederland weer verergert, deze doortastendheid door te zetten, en samen met zorgaanbieders de geleerde lessen (PDF) snel om te zetten in concrete afspraken.

Zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders hebben elkaar steeds gevonden in de prioriteit voor zorg aan kwetsbare burgers. Wij vragen u om vanuit dit uitgangspunt zorgaanbieders de ruimte te geven om de zorg te continueren, passend bij de zorgvraag en binnen de kaders van de aangescherpte maatregelen. Daarbij kan het zijn dat de zorg op een andere wijze wordt ingericht dan voorafgaand aan de coronacrisis het geval was.

Als zorgaanbieder hebben wij te maken met een veelheid aan opdrachtgevers en daarmee contracten en financieringsvormen. We spreken nogmaals de hoop uit dat de continuïteit van financiering in zowel uitvoering als verantwoording efficiënt en beknopt is. Wij leggen graag verantwoording af en roepen met name gemeenten op om daarin één lijn met elkaar te trekken.

Afsluitend

Alle zorgboerderijen zijn bereikbaar en kunnen al uw zorggerelateerde vragen beantwoorden. U kunt de medewerkers van SZZ bereiken via ons zorgloket; contact.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Zorg goed voor uzelf.

 

Met vriendelijke groet,

Maurice van Valkenburg
Directeur-bestuurder SZZ

 

Dit bericht downloaden als PDF (173 kB)