Situatie-update zorgboerderijen omtrent het coronavirus

7 juli 2020

Maatregelen SZZ omtrent coronavirus

Beste relatie,

Vanuit SZZ hebben wij met ingang van 16 maart diverse maatregelen genomen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Op deze wijze hebben wij een bijdrage willen leveren aan het beperken van de gevolgen van het coronavirus en daarmee de belasting van alle medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen.

Inmiddels is de versoepeling van corona-maatregelen dusdanig dat het mogelijk is om de zorg op de zorgboerderijen weer te bieden zoals u dat van ons gewend bent.

Dit document is een update van de versie die is uitgebracht op 22 mei 2020. In deze versie geven we een verdere toelichting op de continuïteit van zorg en beschrijven we tevens hoe SZZ omgaat met de corona-maatregelen en de situatie hieromtrent in Nederland. Ook nu sluiten we af met een oproep aan onze opdrachtgevers: de gemeenten en zorgkantoren.

Zorgboerderijen open, conform richtlijnen RIVM

Conform de gecommuniceerde routekaart voor ‘mensen met een kwetsbare gezondheid’, zijn de zorgboerderijen van SZZ per 1 juni regulier geopend. Daarbij wordt de benodigde zorg voor cliënten vormgegeven volgens de richtlijnen van het RIVM.

Omdat de maatregelen en gezondheidsrisico’s niet voor alle doelgroepen en voor alle zorgvormen gelijk zijn, is maatwerk nog steeds geboden. De aangekondigde versoepeling, met inachtneming van de nog geldende restricties, betekent dat de mogelijkheden op de zorgboerderij volledig benut worden, in de routekaart staat het duidelijk vermeld; maximaal opschalen binnen RIVM richtlijn.

Wanneer de situatie hierom vraagt zal, in samenspraak met Wmo-consulenten en casemanagers, een alternatieve vorm van zorg worden gevonden. Waarbij onze zorgboerderijen voor álle cliënten staan voor zorgcontinuïteit.

Alertheid

Binnen SZZ blijven wij de landelijke en lokale ontwikkelingen betreft de corona-maatregelen nauwgezet volgen. Hierdoor kunnen wij onze zorgboerderijen faciliteren in de juiste informatie en de besluitvorming van de diverse overheden monitoren. Wanneer de situatie hierom vraagt kan snel geschakeld worden om de zorg voor cliënten binnen een mogelijk veranderde situatie te kunnen continueren.
Ook landelijk neemt SZZ deel aan overleggen met collega-organisaties om op deze wijze gebruik te kunnen maken van ons landelijk netwerk om samenwerking en afstemming te bevorderen. Vanuit deze overleggen wordt via onze landelijke brancheorganisatie input en feedback gegeven aan VWS, ZN, VNG en iSociaal Domein.

Financiering en verantwoording

Veruit de meeste gemeenten zijn helder in de wijze waarop zij de financierings-continuïteit samen met de zorgaanbieders willen realiseren. Wij waarderen de doortastendheid waarmee deze gemeenten optreden in onzekere tijden en het vertrouwen wat ze daarmee uitspreken in de zorgaanbieders. Hierdoor kunnen wij garant staan voor zorgcontinuïteit naar onze kwetsbare zorgvragers.

Helaas worden wij ook geconfronteerd met gemeenten die nog onduidelijk zijn of afwijken van het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Als zorgaanbieder hebben wij te maken met een veelheid aan opdrachtgevers en daarmee contracten en financieringsvormen. We spreken nogmaals de hoop uit dat de continuïteit van financiering in zowel uitvoering als verantwoording efficiënt en beknopt is. Wij leggen graag verantwoording af en roepen gemeenten op om daarin één lijn met elkaar te trekken.

Vertrouwen als uitgangspunt

Het ministerie van VWS is met veel belanghebbenden in gesprek om de bureaucratie die samenhangt met de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. We roepen de deelnemende partijen; zoals Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZiN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de vereniging van zorgfinancials Fizi het vertrouwen in de zorgaanbieder te nemen als uitgangspunt. Als dat lukt dan geloven wij in een goede uitkomst waar een beperkte bureaucratie een centrale positie inneemt.

Het nieuwe normaal

Werken volgens de RIVM-richtlijnen betekent een fundamenteel andere inrichting van de zorg. Daardoor sluiten productbeschrijving en mogelijk ook kostprijsberekeningen (voor zorg en vervoer) die ten grondslag liggen aan de contracten met gemeenten en zorgkantoren niet vanzelfsprekend meer aan op de huidige realiteit.
Dat vergt een nieuwe afstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers. We hebben er alle vertrouwen in dat we in onze gezamenlijke zoektocht, als opdrachtnemer en als opdrachtgever, een passend antwoord vinden op “het nieuwe normaal” en de gevolgen die dat heeft voor de invulling van de zorg en onze contractrelatie.

Afsluitend

Alle zorgboerderijen zijn bereikbaar en kunnen al uw zorg-gerelateerde vragen beantwoorden. U kunt de medewerkers van SZZ bereiken via ons zorgloket; contact.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Zorg goed voor uzelf.

 

Met vriendelijke groet,

Maurice van Valkenburg
Directeur-bestuurder SZZ

 

Dit bericht downloaden als PDF (207 kB)