Situatie-update zorgboerderijen omtrent het coronavirus

22 mei 2020

Maatregelen SZZ omtrent coronavirus v3

Beste relatie,

Vanuit SZZ hebben wij met ingang van 16 maart diverse maatregelen genomen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Op deze wijze hebben wij een bijdrage willen leveren aan het beperken van de gevolgen van het coronavirus en daarmee de belasting van alle medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen.

Dinsdag 19 mei was de persconferentie van het kabinet aangaande de besluitvorming rondom covid-19. De versoepeling van de maatregelen zet verder door, ook in de zorg.

Dit document is een update van de versie die is uitgebracht op 24 april 2020. In deze versie geven we een verdere toelichting op de continuïteit van zorg en beschrijven we tevens hoe SZZ omgaat met het kabinetsbesluit. Ook nu sluiten we af met een oproep aan onze opdrachtgevers in hun rol als financiers; de gemeenten en zorgkantoren.

Crisisteam

Binnen SZZ blijft het ingerichte crisisteam de landelijke en lokale ontwikkelingen nauwgezet volgen. Middels dit crisisteam kunnen wij onze zorgboerderijen faciliteren in de juiste informatie en de besluitvorming van de diverse overheden monitoren.
Ook landelijk neemt SZZ deel aan een crisisberaad met collega-organisaties om op deze wijze gebruik te kunnen maken van ons landelijk netwerk en samenwerking te bevorderen. Het crisisteam geeft input en feedback via onze landelijke brancheorganisatie aan VWS, ZN, VNG en iSociaal Domein.

Zorgboerderijen open, conform richtlijnen RIVM

In de berichtgeving van 24 april gaven wij u aan dat de zorgboerderijen beperkt open waren. Gezien de versoepeling van de maatregelen en de door Rijksoverheid gecommuniceerde routekaart voor ‘mensen met een kwetsbare gezondheid’ gaan de zorgboerderijen van SZZ per 1 juni weer open, vormgegeven volgens de richtlijnen van het RIVM.

Omdat de maatregelen en gezondheidsrisico’s niet voor alle doelgroepen en voor alle zorgvormen gelijk zijn, is maatwerk nog steeds geboden. De aangekondigde versoepeling, met inachtneming van de nog geldende restricties, betekent dat de mogelijkheden op de zorgboerderij volledig benut worden, in de routekaart staat het duidelijk vermeld; maximaal opschalen binnen RIVM richtlijn.

Wanneer de situatie hierom vraagt zal, in samenspraak met Wmo-consulenten en casemanagers, een alternatieve vorm van zorg worden gevonden. Waarbij onze zorgboerderijen voor álle cliënten staan voor zorgcontinuïteit.

Financiering en verantwoording

Veruit de meeste gemeenten zijn helder in de wijze waarop zij de financierings-continuïteit samen met de zorgaanbieders willen realiseren. Wij waarderen de doortastendheid waarmee deze gemeenten optreden in onzekere tijden en het vertrouwen wat ze daarmee uitspreken in de zorgaanbieders. Hierdoor kunnen wij garant staan voor zorgcontinuïteit naar onze kwetsbare zorgvragers.

Helaas worden wij ook geconfronteerd met gemeenten die nog onduidelijk zijn of afwijken van het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Als zorgaanbieder hebben wij te maken met een veelheid aan opdrachtgevers en daarmee contracten en financieringsvormen. We spreken nogmaals de hoop uit dat de continuïteit van financiering in zowel uitvoering als verantwoording efficiënt en beknopt is. Wij leggen graag verantwoording af en roepen gemeenten op om daarin één lijn met elkaar te trekken.

Vertrouwen als uitgangspunt

Het ministerie van VWS is met veel belanghebbenden in gesprek om de bureaucratie die samenhangt met de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. We roepen de deelnemende partijen; zoals Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZiN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de vereniging van zorgfinancials Fizi het vertrouwen in de zorgaanbieder te nemen als uitgangspunt. Als dat lukt dan geloven wij in een goede uitkomst waar een beperkte bureaucratie een centrale positie inneemt.

Het nieuwe normaal

Werken volgens de RIVM-richtlijnen betekent een fundamenteel andere inrichting van de zorg. Daardoor sluiten productbeschrijving en mogelijk ook kostprijsberekeningen (voor zorg en vervoer) die ten grondslag liggen aan de contracten met gemeenten en zorgkantoren niet vanzelfsprekend meer aan op de huidige realiteit.
Dat vergt een nieuwe afstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers. We hebben er alle vertrouwen in dat we in onze gezamenlijke zoektocht, als opdrachtnemer en als opdrachtgever, een passend antwoord vinden op “het nieuwe normaal” en de gevolgen die dat heeft voor de invulling van de zorg en onze contractrelatie.

Afsluitend

Alle zorgboerderijen zijn bereikbaar en kunnen al uw zorg-gerelateerde vragen beantwoorden. U kunt de medewerkers van SZZ bereiken via ons zorgloket; contact.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Zorg goed voor uzelf.

 

Met vriendelijke groet,

Maurice van Valkenburg
Directeur-bestuurder SZZ

 

Deze brief (versie 3, 22 mei 2020) downloaden als PDF (400 kB)

Vorige versie (versie 2, 24 april 2020) downloaden als PDF (500 kB)

Versie 1 (25 maart 2020) downloaden als PDF (188 kB)