Vacature leden Raad van Toezicht

SZZ zoekt twee enthousiaste leden voor de Raad van Toezicht

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) is de overkoepelende organisatie van ruim 100 zorgboerderijen in Zuid-Nederland en ondersteunt en stuurt de bij haar aangesloten zorgboerderijen op onderstaande gebieden:

 • zorginkoop en contractbeheer Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • zorgadministratie en -verantwoording;
 • deskundigheidsbevordering voor de aangesloten zorgboerderijen;
 • innovatie en ontwikkeling van nieuwe arrangementen;
 • belangenbehartiging, samenwerking en netwerken op regionaal niveau.

SZZ kent een (eenhoofdige) raad van bestuur en een raad van toezicht, waarbij gewerkt wordt volgens de Governancecode Zorg van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn).

Onze zorgboerderijen

Op een zorgboerderij gaan agrarisch werk en zorg heel goed samen. Allerlei mensen, zoals deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, personen met een psychische of sociale hulpvraag of zorgbehoevende ouderen vinden er een waardevolle dagtaak, krijgen behandeling of wonen in een natuurlijke omgeving. Op onze zorgboerderijen ervaren cliënten dat ze “er toe doen”.

SZZ is namens de zorgboerderijen de contractpartner van verschillende opdrachtgevers. Met alle gemeenten en zorgkantoren in Zeeland, Noord-Brabant en deels in Zuid-Holland, Noord-Limburg en Zuid-Gelderland zijn contracten afgesloten.

Om aan te kunnen sluiten bij SZZ worden zorgboerderijen getoetst op criteria met betrekking tot zorgaanbod, kwaliteit en ondernemerschap. Kwaliteit van zorg is dan ook een vanzelfsprekend speerpunt.

Hoewel alle zorgboerderijen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen, is elke zorgboerderij uniek qua doelgroepen, zorgaanbod en sfeer. Alle aangesloten zorgboerderijen zijn in het bezit van een eigen kwaliteitskeurmerk en ontvangen met regelmaat een interne audit van SZZ als koepelorganisatie.

De raad van toezicht is op zoek naar leden met kennis op een van de volgende twee gebieden:

 • juridisch
 • financieel

Als lid van de raad van toezicht:

 • heeft u affiniteit met zorgboerderijen en de verschillende doelgroepen hiervan;
 • bezit u kennis van de ontwikkelingen in de zorgsector;
 • heeft u algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • heeft u analytisch oordeelsvermogen;
 • heeft u strategisch inzicht en helikopterview;
 • heeft u de capaciteit tot oordeelsvorming op hoofdlijnen en vanuit een breder perspectief;
 • begrijpt u de uitdagingen waar kleinschalige zorgaanbieders in het sociale domein voor staan;
 • heeft u inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.

Daarnaast bent u onafhankelijk en is er geen sprake van belangenverstrengeling.

Samenstelling

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden met verschillende deskundigheden en regionale binding.

Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming dan wel aftreden plaats. Een zittingstermijn duurt 4 jaar waarna eenmaal een herbenoeming plaats kan vinden. Ieder lid is verantwoordelijk voor de aan de raad van toezicht toebedeelde taken.

Taken

De raad van toezicht heeft een adviserende en toezichthoudende rol ten aanzien van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen SZZ. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als werkgever van de raad van bestuur.

Dit betekent dat de raad van toezicht ten minste toezicht houdt op:

 • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van SZZ;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van SZZ;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden;
 • de naleving van de Governancecode Zorg;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

Vergaderingen

De raad van toezicht vergadert minimaal 4 maal per jaar en daarnaast zo vaak als noodzakelijk is.

Procedure en inlichtingen

Het betreft een bezoldigde functie. Voor de leden van de raad van toezicht is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Geografische binding is gewenst. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht worden vrouwelijke kandidaten met nadruk gevraagd te solliciteren.

Voor nadere informatie kunt u via Ivonne van den Nouweland (073-6871023) in contact treden met Frank Witkam, raad van toezicht (vz) of Maurice van Valkenburg, raad van bestuur.

Uw sollicitatie dient u vóór 28 februari 2020 te sturen naar:

ivonne@zorgboerenzuid.nl met als onderwerp ‘sollicitatie rvt’

of

SZZ t.a.v. Ivonne van den Nouweland
o.v.v. ‘sollicitatie rvt’
Altenaweg 20a
5145 PC Waalwijk

De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 13 maart en vrijdag 20 maart 2020 op het kantoor van SZZ, Altenaweg 20a in Waalwijk.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Te downloaden:

Vacaturetekst lid Raad van Toezicht (PDF, 281 kB)